slideshow 1 slideshow 2
Tapahtumat
Ampumajaos
Koirat

Uutisten kerääjä

Lahjoita nuorille metsästäjille tekemistä, vastuuta ja tasa-arvoa

Metsästäjäliitto - 21.12.2018 - 14:25

Nuorisotyö kuuluu Metsästäjäliiton tärkeimpiin toimintamuotoihin. Metsästäjäliiton vuoden 2019 varainkeruukampanjan tavoitteena on saada nuoret seurojen jäseniksi, aktiivisiksi vaikuttajiksi ja toiminnan jatkajiksi seurojen hallintoon.

Antamalla tukesi nuorisotyöllemme, annat samalla tekemistä, vastuuta ja tasa-arvoa nuorille sekä tulevaisuuden suomalaisille metsästysseuroille. Kerätyt varat käytetään 100% nuorten hyväksi. Kampanjan lisäksi varoja voidaan käyttää liiton muuhun nuorisotoimintaan.

Tule mukaan auttamaan nuoria metsästäjiä!

Lue lisää kampanjasivulta

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto tukee Pelastakaa lapset ry:n joulukeräystä

Metsästäjäliitto - 21.12.2018 - 13:21

Metsästäjäliitto ei lähetä tänä vuonna joulukortteja yhteistyökumppaneilleen vaan osallistuu 1 500 eurolla Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen, jolla autetaan köyhien perheiden lapsia kotimaassa.

"Joululahjoituksellanne muun muassa maksamme lasten harrastusmaksuja ja hankimme nuorille oppikirjat koko lukio- tai ammattiopintojen ajalle. Lahjoitusten turvin nuorten tulevaisuus ei jää pelkän peruskoulun varaan, vaan he voivat valmistua ylioppilaaksi tai ammattiin."

Lue lisää keräyksestä Pelastakaa Lapset ry:n sivuilta.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Ultracomilta joululahja Metsästäjäliiton Metso-leiritoimintaan

Metsästäjäliitto - 21.12.2018 - 13:06
Kuva: Kati Lumijärvi @lumijarvis

Ultracom Oy lahjoittaa tämän vuoden joulumuistamiseen tarkoitetut varat Suomen Metsästäjäliiton Metso-leiritoimintaan tukemaan vähävaraisten lasten ja nuorten metsästys- ja koiraharrastusta. 
- Eränkäynti, riistanhoito ja metsästys ovat hienoja tapoja viettää aikaa luonnossa. Ne opettavat myös yhteisöllisyyttä ja vastuullisuutta. Metsästäjäliiton järjestämät Metso-leirit, ovat erinomainen tapa lapsille ja nuorille päästä oppimaan näitä tärkeitä taitoja, toteaa Ultracomin toimitusjohtaja Jari Maansaari.

Metsästäjäliiton piirit ja jäsenseurat järjestävät paljon nuorten ja lasten toimintaa, kuten Metso-leirejä ja eräkerhoja, kouluvierailuja, koulutusta ja erilaisia teemapäiviä. Liiton nuorisotapahtumiin osallistuu vuosittain noin 3 000 henkilöä, jonka lisäksi vapaaehtoiset metsästäjät kertovat harrastuksesta kouluissa ja tavoittaen suuren joukon lapsia ja nuoria. 
- Metsästys, koiraharrastus ja riistanhoito on tärkeä osa monimuotoista luontokokemusta ja haluamme kannustaa jatkossakin lapsia ja nuoria tämän hienon harrastuksen pariin, Maansaari lisää.

Metsästäjäliitto kiittää Ultracomia lahjoituksesta.
- On upeaa huomata, että nuorisotyömme nähdään arvokkaana ja myös yhteistyökumppanit haluavat olla mukana tukemassa toimintaamme, sanoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Valkohäntäpeurojen metsästys täydessä vauhdissa

Riista.fi - 19.12.2018 - 08:41

Valkohäntäpeuran metsästyskaudesta on jäljellä kannan pienentämisen kannalta ratkaiseva osa. Loppukauden aikana saatava saaliin määrä ja rakenne ratkaisevat peurakannan koon ja tulevan kehityksen ja sitä kautta metsästyksen vaikutuksen mm. runsaaseen peurakolarimäärään.

Koko lounaisen Suomen vahvan peurakannan alueella on tavoitteena peurakannan pienentäminen. Tämän toteutuminen edellyttää, että metsästyskauden kokonaissaalis nousee selvästi edellisvuotta suuremmaksi. Satakunnan riistakeskusalueella myönnetyt pyyntiluvat mahdollistavat lähes 11 000 yksilön valkohäntäpeurasaaliin. Edellisellä kaudella peuroja kaadettiin 7 800 yksilöä.

Satakunnan riistakeskusalueella tihein peurakanta tavataan Kokemäenjoen eteläpuolisilla alueilla, ja tällä alueella myönnetyistä pyyntiluvista on tällä hetkellä käytetty noin 47 prosenttia. Varsinkin tiheän kannan alueella tavoitteena tulee olla mahdollisimman kattava pyyntilupien käyttö, jotta kannan pienentämistavoitteet saavutetaan. Saaliin rakenteella on myös erittäin tärkeä merkitys tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Aikuisia naaraspeuroja tulee tiheän kannan alueilla kaataa uroksia enemmän, jotta kannan tuottoa saadaan leikattua. Loppukauden aikana verotuksen tuleekin monin paikoin olla naarasvoittoista.

Verotustavoitteen saavuttaminen vaatii sitoutumista ja työtä peuranmetsästäjiltä sekä ohjausta metsästyksen johtajilta. Asia on kuitenkin tärkeä, jotta peurakantaa voidaan säädellä yhteiskunnan kannalta kestävälle tasolle.

Vuodelta 2018 on Satakunnan riistakeskusalueelta tähän mennessä kirjattu yhteensä noin tuhat peurakolaria. Määrä on lisääntynyt edellisestä vuodesta noin sadalla kolarilla.

Metsästysasetuksen muutoksen myötä valkohäntäpeuran metsästysaika jatkuu kuluvalla kaudella ensimmäistä kertaa helmikuun puoliväliin asti. Tammikuun lopun jälkeen metsästyksessä ei kuitenkaan ole luvallista käyttää koiraa. Vahtimismetsästykseen helmikuun lisäjakso antaa hyvän mahdollisuuden, ja se kannattaa nykytilanteessa hyödyntää.

Lisätietoja: Riistapäällikkö Antti Impola

p. 029-4312321

Riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajat

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

MMM: Supikoiraa ja eräitä muita haitallisia vieraslajeja koskeva esitys eduskunnan käsiteltävänä

Riista.fi - 18.12.2018 - 11:57

Hallitus antoi 5.12.2018 eduskunnalle esityksen, jonka mukaan vieraslajeiksi määritellyt supikoira, minkki, piisami, rämemajava ja pesukarhu tulisi poistaa metsästyslain pyyntirajoitusten piiristä. Mahdollinen tulokaslaji kultasakaali esitetään puolestaan lisättäväksi riistalajeihin. Tavoitteena on, että muutokset tulisivat voimaan maaliskuussa 2019.

Supikoira, piisami, rämemajava, pesukarhu ja minkki on säädetty EU:ssa tai kansallisesti (minkki) haitallisiksi vieraslajeiksi, joiden torjumiseksi on oltava tehokkaita keinoja. Jos esitys hyväksytään, em. vieraslajien torjunnassa voidaan jatkossa käyttää samoja keinoja, joilla metsästyslain mukaan saadaan pyydystää ja tappaa rauhoittamattomia eläimiä. Minkki ei alun perin kuulunut maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltuun lakiesitykseen, mutta se lisättiin siihen lausuntokierroksen jälkeen.

–Vieraslajit, kuten supikoira, aiheuttavat luonnossa levitessään suurta haittaa Suomen alkuperäiselle eläinkunnalle. Siksi tehokkaat keinot niiden torjumiseksi ovat tarpeen, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Vieraslajeihin kuuluvia lintuja ja nisäkkäitä voitaisiin uusien säännösten myötä torjua soveltamalla niihin nykyistä laajemmin metsästyslain ja -asetuksen mukaisia pyyntivälineitä ja  menetelmiä. Suomen riistakeskuksen roolia vieraslajien torjunnassa vahvistettaisiin, ja valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää myös metsästyssäännöksiä tehokkaammista pyyntikeinoista samoin kuin pyyntikeinojen rajoittamisesta jonkin vieraslajin osalta.

Tulokas- ja vieraslajit ovat kaksi eri asiaa

Kultasakaali esitetään lisättäväksi riistalajiksi, jotta sen kantaa voitaisiin tarvittaessa säädellä metsästyslain perusteella. Laji on viime vuosikymmeninä levinnyt Kaakkois- ja Keski-Euroopasta kohti pohjoista muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, ja sen oletetaan leviävän pian myös Suomeen. Jos näin käy, kultasakaali voi tulokaslajina uhata Suomen alkuperäisiä lajeja kilpailemalla samasta ravinnosta ja elinympäristöstä, levittämällä tauteja ja loisia sekä risteytymällä alkuperäisten lajien kanssa.

Tulokaslajit ovat eri asia kuin vieraslajit, joita koskee oma lainsäädäntönsä. Tulokaslajit leviävät luonnostaan uusille alueille, mutta vieraslajien leviäminen niiden luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle tapahtuu määritelmän mukaisesti aina ihmisen myötävaikutuksella. Haitallisena vieraslajia pidetään erityisesti, jos se uhkaa luonnon monimuotoisuutta.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun  lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta (HE 286/2018 vp)

Lisää tietoa vieraslajeista

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:
vieraslajilain osalta lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, p. 029 516 245
metsästyslain osalta erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 7336 229
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

MMM: Sutta koskevat poikkeuslupapäätökset pohjautuvat aina tapauskohtaiseen harkintaan

Riista.fi - 18.12.2018 - 08:47

Maa- ja metsätalousministeriön asettamassa susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmässä keskusteltiin maanantaina 10. joulukuuta suden pyyntiin myönnettävistä poikkeusluvista, kannanhoidollisesta metsästyksestä sekä Euroopan komission esittämästä luontodirektiivin tulkintaohjeen muutoksesta. Keskustelussa korostettiin susia koskevan poikkeuslupaharkinnan olevan aina tapauskohtaista.

Valmisteluryhmässä nähtiin, että poikkeusluvat ovat osa susikannan hoitosuunnitelmaa, jota tulee kehittää kokonaisuutena. Ehdottoman tärkeää valmisteluryhmän mielestä on, että poikkeusluvanhakijoita ei jätetä tilanteensa kanssa yksin.

On olennaista, että luvanhakijoilla olisi selkeä ja realistinen käsitys siitä, millä perustein poikkeuslupa voidaan myöntää. Suomen Metsästäjäliitto onkin käynnistämässä neuvontapalvelun luvanhakijoille ja Suomen riistakeskus tarjoaa neuvontaa hallintolain mukaisesti. Hallinnon tulisi myös aktiivisemmin tukea luvanhakijoita muita tyydyttäviä ratkaisuja kuten vahinkojen ennaltaehkäisyä koskevassa selvityksessä ja ratkaisujen käyttöönotossa.

Susien vahinkoperusteiset poikkeusluvat ovat nimensä mukaisesti poikkeuksia suden suojeluun. Susi on EU:n luontodirektiivin perusteella Suomessa tiukasti suojeltu laji, jonka suojelusta voidaan poiketa vain direktiivissä ja kansallisessa lainsäädännössä määritellyin ehdoin. Lupaharkintaa rajaa lisäksi oikeuskäytäntö. Suomen riistakeskus vastaa poikkeuslupien myönnöstä ja käsittelystä.

Pelkästään susien esiintyminen alueella ei ole peruste poikkeusluvalle. Kyseessä on aina viimeisenä pidettävä keino tilanteeseen, jossa susi esimerkiksi aiheuttaa vahinkoja, eikä niitä voida muulla tavoin estää tai susi aiheuttaa uhkaa ihmisten turvallisuudelle.

Osa poikkeusluvanhakijoista on kysynyt, miksi esimerkiksi samalla pihahavaintomäärällä poikkeuslupapäätös on ollut erilainen. Tämä johtuu siitä, että lupaharkinta on aina tapauskohtaista ja edellyttää useiden eri näkökulmien yhtäaikaista tarkastelua. Pelkkä havaintojen määrä sinänsä ei ole riittävä kriteeri vaan on myös huomioitava niiden laatu. Yksiselitteisiä kriteerejä luvan myöntämiseen ei ole vaan lupa voidaan myöntää, kun kaikki poikkeusluvan edellytykset täyttyvät.

Päätösharkinnassa otetaan huomioon esimerkiksi susikannan koko ja elinvoimaisuus alueella, suden tai susien aiheuttamat vahingot, uhka-arvio ja hakemuksen kohdistaminen haittaa aiheuttavaan susiyksilöön. Ennen poikkeusluvan myöntämistä on lisäksi selvitettävä, onko olemassa muita tyydyttäviä ratkaisuja.

Komissio ehdottaa tiukennuksia luontodirektiivin tulkintaohjeeseen

Ensi vuosi tulee olemaan merkittävä suomalaisen suurpetopolitiikan toteuttamisen kannalta. Odotettavissa on keväällä Euroopan tuomioistuimen päätös koskien suden kannanhoidollista metsästystä sekä komission esittämä luontodirektiiviä koskevan tulkintaohjeen mahdollinen muutos. Komission esitys tulkintaohjeen muutoksesta rajoittaisi nykyistä karhun ja ilveksen poikkeusluvilla tapahtuvaa kannanhoidollista metsästystä. Sudelle esitetään tulkintaohjeeseen uutta liitettä.

Maa- ja metsätalousministeriö on lausunnossaan komissiolle korostanut, että esitetty tiukennus ei ole linjassa Euroopan parlamentin asiaa koskevien lausuntojen kanssa. Lisäksi karhun ja ilveksen metsästyksellä on ollut kiistatta Suomessa lajien kannanhoidon ja suurpetojen yleisen hyväksyttävyyden kannalta suotuisia vaikutuksia.

Seuraavassa susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmän kokouksessa tammikuussa käsitellään erityisesti poronhoitoalueeseen liittyviä kysymyksiä.

Poikkeuslupien hakemiseen liittyvät lomakkeet (riista.fi)
Suurpetojen poikkeuslupapäätökset 1.1.2012 jälkeen (riista.fi)
Lisätietoa susikannan hoitosuunnitelman päivityshankkeesta (mmm.fi)

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:
Sami Niemi, neuvotteleva virkamies, p. 029 516 2391, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Vesa Ruusila, erätalousneuvos, p. 029 516 2051, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Mitä mieltä Jahdista?

Metsästäjäliitto - 17.12.2018 - 15:02

Oletko tyytyväinen Jahti-lehteen? Auta lehden toimitus uuden vuoden kunniaksi uuteen alkuun ja kerro mietteitäsi Jahti-lehdestä. Mikä on ollut onnistunutta, mikä vaatisi vielä hiontaa? Mistä asioista haluaisit lukea Jahdista ensi vuonna?

Lähetä vastauksesi sähköpostilla jahti(at)metsastajaliitto.fi tai tekstiviestillä 050 526 7170.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme pirteän oranssia pakkaspäivän tarvikeämpäriä. Metsästäjäliiton logolla varustettu ämpäri sisältää Metso-termospullon, turvaoranssin Metso-karvalakin, käden- ja jalanlämmittimet ja levyn suklaata. Ilmoitamme voittajille henkilökohtaisesti. Vastausaikaa on 31.12.2018 asti.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Valkohäntäpeurojen metsästyksessä ratkaiseva jakso jäljellä

Riista.fi - 17.12.2018 - 14:56

Valkohäntäpeuran metsästyskaudesta on jäljellä kannan pienentämisen kannalta ratkaiseva osa. Loppukauden aikana saatava saaliin määrä ja rakenne ratkaisevat peurakannan koon ja tulevan kehityksen ja sitä kautta vaikutuksen mm. runsaaseen peurakolarimäärään.

Koko lounaisen Suomen vahvan peurakannan alueella on tavoitteena peurakannan pienentäminen. Tämän toteutuminen edellyttää, että metsästyskauden kokonaissaalis nousee selvästi edellisvuotta suuremmaksi. Pohjois-Hämeen riistakeskusalueella myönnetyt pyyntiluvat mahdollistavat jopa yli 5000 yksilön valkohäntäpeurasaaliin.

Pohjois-Hämeessä peurakannan tilanne on voimakkaasti jakautunut ja valtaosa peurakannasta sijoittuu alueen lounaisiin osiin Jalannin, Lempäälän seudun, Sääksmäen-Valkeakosken ja Nokian seudun riistanhoitoyhdistysten alueille ja kannan pienentämistavoitteet koskevatkin lähinnä juuri edellä mainittua aluetta. Myös muualla toimialueella peurakanta on runsastunut, mutta peuratiheydet ovat selvästi pienempiä.

Pohjois-Hämeessä tiheän peurakannan alueella pyyntiluvista on tällä hetkellä käytetty runsaat 40 prosenttia. Kyseisellä alueella tavoitteena tulee olla mahdollisimman kattava pyyntilupien käyttö, jotta kannan pienentämistavoitteet saavutetaan. Saaliin rakenteella on tärkeä merkitys kannan kehitykselle. Jotta verotus kohdentuu riittävästi myös tuottaviin yksilöihin, niin saaliissa tulee olla yli puolet naaraspeuroja. Urosvoittoisella verotuksella kannan leikkaaminen ei onnistu.

Verotustavoitteen saavuttaminen on haasteellista ja vaatii sitoutumista ja työtä peuranmetsästäjiltä sekä ohjausta metsästyksen johtajilta. Asia on kuitenkin tärkeä, jotta peurakantaa voidaan säädellä yhteiskunnan kannalta kestävälle tasolle.

Vuodelta 2018 on Pohjois-Hämeestä tähän mennessä kirjattu yhteensä hieman runsaat 400 peurakolaria. Määrä on vähentynyt viime vuoteen verrattuna, mutta on edelleen korkea verrattuna aiempien vuosien kolarimäärään.

Valkohäntäpeuran metsästyskausi jatkuu ensimmäistä kertaa helmikuun puoliväliin saakka. Tosin sillä rajoituksella, että tammikuun lopun jälkeen metsästyksessä ei saa käyttää koiraa. Suuri osa peurasaaliista saadaan kuitenkin vahtimismetsästyksessä, joten helmikuulle pidennetty metsästyskausi mahdollistaa osaltaan aiempaa suuremman saalismäärän saavuttamisen.

Lisätietoja:
Riistapäällikkö Jani Körhämö p. 029 431 2281

Riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajat 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Jahti 5/2018 ilmestyy tänään

Metsästäjäliitto - 05.12.2018 - 11:49

Jahti-lehden vuoden viimeinen numero ilmestyy tänään. Lehden sivuilla muun muassa vieraillaan valkohäntäpeurajahdissa metsästysseurassa, joka valikoi saaliinsa tarkasti siten, että maastoon jäävät vain parhaat yksilöt jatkamaan sukua. Kyseisen peurajahdin tunnelmaan pääsee lisäksi katsomalla videot, jotka on julkaistu liiton Facebook- ja Instagram-tileillä.

Lue tuoreesta Jahti-lehdestä myös, kuinka EU yllättäen kyseenalaistaa Suomessa hyvin toimivan karhun- ja ilveksenmetsästyksen. Tutustu asiantuntijan analyysiin siitä, millaisia seurauksia on suden ampumisella pakkotilanteessa, jossa susi käy esimerkiksi metsästyskoiran kimppuun.

Voit myös vaikuttaa Metsästäjäliiton toimintaan ja palvelutarjontaan osallistumalla lehdessä esiteltyyn kyselytutkimukseen.

Antoisia lukuhetkiä!

Kategoriat: Metsästysuutiset

Katso Jahti-lehden peurajahtivideo

Metsästäjäliitto - 04.12.2018 - 10:53

Jahti 5/2018 ilmestyy huomenna. Katso jo ennakkoon Metsästäjäliiton Facebook-sivuilla julkaistu lyhyt videonäyte peurajahdista, josta kerrotaan huomisessa Jahti-lehdessä. Perttelin Metsästysyhdistys näyttää, mikä peura kannattaa ottaa ja mikä jättää.

Katso video ja lue lisää huomenna Jahdista!

Kategoriat: Metsästysuutiset

MMM: Esitys riistavahinkolain muuttamisesta eduskunnan käsiteltäväksi

Riista.fi - 30.11.2018 - 13:56

Valtioneuvosto antoi eilen eduskunnalle esityksen riistavahinkolain muuttamisesta. Suurpetojen aiheuttamat porovahingot eriytettäisiin jatkossa viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista niin, että viimeksi mainitut korvattaisiin aina täysimääräisesti. Vain osaa poronomistajista koskenut erityissääntely (ns. Lex Halla) esitetään samalla kumottavaksi. Esityksellä parannettaisiin lisäksi porovahinkojen todennettavuutta.

Esityksen tavoitteena on parantaa vahingonkärsijöiden asemaa. Vuonna 2017 suurpetojen aiheuttamat porovahingot nousivat 11,2 miljoonaan euroon ja kotieläinvahingot 0,6 miljoonaa euroon. Petovahinkojen korvaamiseen ei kuitenkaan ollut riittävästi määrärahoja ja korvauksia jouduttiin leikkaamaan 26 prosentilla myös kotieläinvahingoista.

Suurpetojen aiheuttamat viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingot korvattaisiin jatkossa henkilövahinkojen tapaan aina täysimääräisinä. Myös loukkaantuneiden eläinten hoidosta aiheutuneet eläinlääkintäkustannukset korvattaisiin täysimääräisesti eläimen käypään arvoon asti.

–Susien aiheuttamat koiravahingot tuottavat koirien omistajille erittäin suurta mielipahaa. Korvausten maksaminen täysimääräisinä on näissä tilanteissa oikeus ja kohtuus. Myös esimerkiksi lammas- ja mehiläisvahingot korvattaisiin jatkossa täysimääräisesti, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Ns. Lex Halla -korvaus eli riistavahinkolakiin nykyisin sisältyvä säännös poikkeuksellisen suuresta porovahingosta maksettavasta korotetusta korvauksesta koskee 10 paliskuntaa. Jatkossa korvauksia maksettaisiin koko poronhoitoalueella yhdenmukaisesti. Kun korotettua korvausta ei enää maksettaisi vuoden 2018 vahingoista, porovahinkojen korvausmäärä laskisi olennaisesti ja määrärahat riittäisivät todennäköisesti myös porovahinkojen korvaamiseen täysimääräisesti.

–Muutoksen tavoitteena on, että kaikille poronomistajille voidaan maksaa petovahinkokorvaukset tasapuolisesti ja täysimääräisinä, sanoo ministeri Leppä.

Porovahinkojen todennettavuutta parannettaisiin säätämällä velvollisuudesta valokuvata ja merkitä vahinkopaikka maastoon sekä ilmoittaa vahinkopaikan koordinaatit. Valokuva tapahtumapaikasta ja muut tiedot helpottaisivat olennaisesti vahinkopaikan löytämistä mahdollisessa maastotarkastuksessa. Samalla ne parantaisivat myös poromiesten omaa oikeusturvaa, koska raato ja jäljet kuolinsyystä ja vahingonaiheuttajasta häviävät maastossa nopeasti.

Kts. myös tiedote 21.9.2018: MMM:n esitys: Suurpetojen aiheuttamista kotieläinvahingoista täysimääräinen korvaus ja porovahingoista kärsineille tasapuolinen kohtelu

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi, p. 040 733 6229
ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi, p. 050 5162868

Kategoriat: Metsästysuutiset

Sirpalealueet haittaavat hirvieläinkantojen hoitoa

Riista.fi - 30.11.2018 - 13:05

Metsästyslain muutos kieltää hirvieläinten metsästyksen sirpalealueilla. Monella luvanhakijalla on suuriakin sirpalealueita, joilla ei ensi syksystä alkaen pystytä lainkaan metsästämään hirvieläimiä.

Lainlaatijan tarkoituksena ei ollut metsästyksen vaikeuttaminen/tekeminen mahdottomaksi, mutta niin on käymässä niiden osalta, jotka eivät ennen seuraava lupahakua pääse sirpalealueista eroon.

Pelkästään Keski-Suomessa sirpalealueiden määrä on vähintään tuhansia hehtaareita.

Jo yhden maanomistajan metsästykseen vuokraamaton palsta voi rikkoa/katkaista yhtenäisen metsästysalueen. Vuokraamattoman palstan takana voi olla kymmenien muiden maaomistajien metsästykseen vuokraamia alueita.

Käytännössä yksi maanomistaja voi toimillaan estää sen, että kymmenien muiden taimikot altistuvat hirvituhoille, kun hirviä ei päästä sirpalealueilta vähentämään.
Ensi syksystä alkaen tilanne on valitettavasti tämä hamaan tulevaisuuteen.

Keski-Suomen alueellinen riistaneuvosto vetoaa maanomistajiin ja heidän järjestöihinsä. Kaikki metsästykseen kelvolliset maa-alueet tulee saada metsästyksen piiriin. Muutoin hirvieläinkantojen säätely ei onnistu vaaditulla tavalla.

Riistaneuvosto kehottaa myös metsästysseuroja ja -seurueita hoitamaan maanvuokra-asiat kuntoon mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa tulee ottaa käyttöön ”tilusvaihdot”, luonnollisesti maanomistajien luvalla.

Ensi syksyn jahtiin hirvieläinten pyyntiluvat pitää hakea viimeistään 30. 4. 2019. Sirpalealueista eroon pääsemiseen on aikaa enää viisi kuukautta.

Leo Houhala, puheenjohtaja, Keski-Suomen alueellinen riistaneuvosto
Olli Kursula, riistapäällikkö, Suomen riistakeskus Keski-Suomi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Tule mukaan järjestämään Suomen suurinta nuorten eräleiriä

Metsästäjäliitto - 30.11.2018 - 10:44

Ensi kesänä järjestetään Metsästäjäliiton toinen valtakunnallinen MegaMetso-suurleiri 31.7.-4.8. Tällä kertaa leireillään Suur-Savon piirin alueella Mikkelissä, Karkialammin varuskunta-alueella, jossa on erinomaiset puitteet leirin ja ammuntojen järjestämiseen.

Ilmoittautuminen leirille aukeaa 1.3.

Leirille ovat tervetulleita kaikki metsästyksestä kiinnostuneet 14-17-vuotiaat. Mukaan mahtuu 200 ensimmäistä. Leirillä mennään hieman syvemmälle asioihin, joten ohjelmasta saa enemmän irti, jos on aikaisempaa kokemusta metsästyksestä ja ammunnasta. Esimerkiksi Metso-leireiltä saa hyvät pohjat leirille osallistumiseen. MegaMetson päättää leikkimielinen kilpailu.

MegaMetson nettisivut aukeavat 15.1. Silloin pääset tutustumaan tarkemmin leirin ohjelmaan. Ilmoittautuminen leiriläiseksi on avoinna 1.3.-30.6.

Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua jo nyt

Edellinen leiri oli mukava yhteisponnistus piireille. Olisi erittäin hienoa, jos saisimme piireistä vapaaehtoisia myös ensi kesän leirille. MegaMetsolla on monenlaista tekemistä ammuntojen valvonnasta, koulutukseen, leirialueen kunnossapitoon ja ryhmien ohjaamiseen. Talkooapua tarvitaan sekä leirille että leirin valmisteluun (29.-31.7.).

Rakennetaan yhdessä ikimuistoinen tapahtuma nuorille. Ilmoittaudu mukaan hyvään porukkaan jo nyt!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset talkoisiin:

Henri Mutanen
Koulutuspäällikkö
+358 (0)50 528 0001
henri.mutanen@metsastajaliitto.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Mikkeli hakee kehitysyhtiö Miksei Oy:lle selkeämpää roolia

Lansi-Savo - 18.09.2017 - 20:20
18.09.201721:20Jukka AhdelmaUutisetLähellä Mikkeli on miettinyt kehitysyhtiönsä asemaa. Kaupungin luottamusjohdon mukaan Miksei Oy voi jatkaa toimintaansa.Lue myös: Mikkeli miettii millä mallilla elinkeinopolitiikkaa tehdään tulevaisuudessa — Miksei haluaa jatkaa ja lupaa tuloksia
Kategoriat: Muut uutiset

Hirvensalmi myy sote-tilat, mutta ei nimennyt vielä ostajaa — Kaksi muutakin terveysyhtiötä kiinnostui kunnasta Attendon avauksen jälkeen

Lansi-Savo - 18.09.2017 - 19:58
Päivitetty: 18.09.201721:00Jukka AhdelmaUutisetLähellä Hirvensalmen kunnanhallitus teki periaatepäätöksen kunnan sote-kiinteistöjen myymisestä ja terveyspalvelujen uusimisesta. Neuvottelut aloitetaan, mutta ostajaa ei erikseen nimetty. Attendon mukaan Hirvensalmen kaltainen kunta kiinnostaa terveysmarkkinoilla.Lue myös: Attendo haluaa ostaa Hirvensalmelta terveyskeskuksen ja vanhusten palvelukodin — kunnanjohtaja suhtautuu kiinnostuksellaEssote jyrkkänä myyntiaikeisiin: Hirvensalmi voi myydä kiinteistönsä, mutta palveluvastuu on kuntayhtymällä
Kategoriat: Muut uutiset

Lidlin liittymä on pahin kohta — Pieksämäellä vaaratilanteita aiheuttavat myös ylinopeudet

Lansi-Savo - 18.09.2017 - 18:21
18.09.201719:21Arja ReinikainenUutisetLähelläPieksämäki Liikenneturvallisuuden parantamiseksi laaditaan suunnitelma
Kategoriat: Muut uutiset

Jimi Roos voitti Mikkelin digitaalisen kaupunkiseikkailun — Seikkailijat kävivät valtuustosalissa ja puuroaamiaisella

Lansi-Savo - 18.09.2017 - 16:57
18.09.201717:57UutisetLähelläMikkeli Voittaja pohti etukäteen, missä rastit voisivat olla. Ennakkovalmistautuminen tuotti tulosta.
Kategoriat: Muut uutiset

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer